Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Art Pompon z 11.07.2016 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Art Pompon;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://www.artpompon.com/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MaGoFresh Małgorzata Kalenicz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.artpompon.com/

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod http://www.artpompon.com/, prowadzony jest przez MaGoFresh Małgorzata Kalenicz z siedzibą przy ul. Ks. Henryka Brodatego 18/10, 58-100 Świdnica w Świdnicy

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub

b) przeglądarka Firefox w wersji 47.0.1 lub nowszej z włączoną obsługą Java,

c) przeglądarka Chrome w wersji 49.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 480 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MaGoFresh Małgorzata Kalenicz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.artpompon.com/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.artpompon.com/, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Zamówienia na stronie www.artpompon.com można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.3 .Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka na stronie Sklepu.

3.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

3.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Płacę i zamawiam”.

3.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MaGoFresh Małgorzata Kalenicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail ze sklepu internetowego www.artpompon.com, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

3.11 Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.


IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową lub za pomocą odbioru osobistego. Koszty dostawy zostają wskazane w czasie składania Zamówienia i zależą od ilości zamówionego Towaru.,

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.artpompon.com/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.

4.6. W przypadku, gdy przesyłka dostarczana przez doręczyciela wydaje się Klientowi uszkodzona, Klient, w miarę możliwości, powinien odmówić przyjęcia przesyłki i zażądać od doręczyciela (kurier, listonosz) spisania protokołu uszkodzenia przesyłki. Protokół uszkodzenia przesyłki powinien zostać wysłany przez klienta niezwłocznie w formie elektronicznej, na adres mailowy artpompon@gmail.com, lub na adres MaGoFresh Małgorzata Kalenicz, ul. Ks. H. Brodatego 18/10, 58-100 Świdnica.


V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki i nie zawierają kosztów dostawy.

5.2. Cena dostawy uzależniona jest od ilości zamawianego Towaru oraz wyboru sposobu dostawy. Całkowity koszt dostawy i Towaru widoczny jest przed zakończeniem składania Zamówienia i akceptacją Regulaminu sklepu www.artpompon.com.

5.3. Klient ma możliwość wyboru formy uiszczenia płatności w trakcie procesu składania Zamówienia. Uiszczenie ceny za Zamówienie Klient może dokonać:

a) przelewem na numer konta bankowego 22 1050 1908 1000 0092 1107 8721

b) płatnością natychmiastową Płatności Shoper

c) kartą płatniczą

d) za pobraniem przy dostawie kurierem

e) gotówką przy odbiorze osobistym

5.4. Na każdy Towar zamówiony w sklepie internetowym www.artpompon.com MaGoFresh Małgorzata Kalenicz wystawia paragony fiskalne lub faktury Vat.


VI. Prawo odstąpienia od umowy

6.1.Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować MaGoFresh Małgorzata Kalenicz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (za pomocą pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

6.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6.5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. MaGoFresh Małgorzata Kalenicz może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.7. Towar należy odesłać na adres Małgorzata Kalenicz, ul. Ks. Henryka Brodatego 18/10, 58-100 Świdnica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6.8. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania. Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu dostarczony (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.

6.9. Kupujący ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.


VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. MaGoFresh Małgorzata Kalenicz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres artpompon@gmail.com. MaGoFresh Małgorzata Kalenicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. MaGoFresh Małgorzata Kalenicz nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. MaGoFresh Małgorzata Kalenicz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MaGoFresh Małgorzata Kalenicz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Ks. Henryka Brodatego 18/10, 58-100 Świdnica, mailowo pod adres artpompon@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. MaGoFresh Małgorzata Kalenicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu www.artpompon.com jest MaGoFresh Małgorzata Kalenicz

9.2. Sklep internetowy www.artpompon.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z 2. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

9.3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

9.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień.

9.5. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

9.6. Administratorem danych osobowych Klientów jest MaGoFresh Małgorzata Kalenicz, ul. Ks. H. Brodatego 18/10, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-26-32

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MaGoFresh Małgorzata Kalenicz a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MaGoFresh Małgorzata Kalenicz a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MaGoFresh Małgorzata Kalenicz.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4 Regulamin sklepu internetowego www.artpompon.com może zostać zmieniony. Zmiana regulaminu Sklepu zachodzi w terminie wyznczonym przez www.artpompon.com, jednak nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie sklepu internetowego www.artpompon.com. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia Klientów złożone przed jego zmianą.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 12 lipca 2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl